Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schrijven met impact en jou. Behalve als wij andere voorwaarden hebben afgesproken.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Al mijn offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Tenzij ik het anders vermeld vervalt mijn aanbieding altijd na 30 dagen.

Je kunt me niet aan een aanbieding houden als het om een vergissing of verschrijving gaat. Maar ik zal proberen dat tot een minimum te beperken.

De prijzen die ik vermeld zijn exclusief btw en andere heffingen verplicht door de overheid. Als er sprake is van reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten zal ik die ook in rekening brengen tenzij we het anders afspreken.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

Ik zal de overeenkomst naar mijn beste kunnen uitvoeren om het afgesproken resultaat te bereiken, zonder dit resultaat te garanderen. Mocht dat nodig zijn mag ik ook anderen inschakelen voor de uitvoering. Jij zorgt ervoor dat ik alles wat ik van jou nodig heb op tijd ontvang zodat ik kan doen wat we hebben afgesproken.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Als jij niet volledig of niet op tijd jouw gegevens aanlevert kan ik onze overeenkomst opschorten of ontbinden. Dat geldt ook als er iets gebeurt wat het mij onmogelijk maakt om het aan jou beloofde werk te verrichten. In dat geval kan ik je geen schadevergoeding betalen. Als jij een bestelling annuleert breng ik alles wat ik al voor jou gedaan heb in het kader van deze bestelling in rekening.

Artikel 5 Overmacht

Als ik buiten mijn schuld om niet kan uitvoeren wat ik beloofd heb kan je me daar niet toe verplichten.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Binnen 14 dagen na factuurdatum dien jij mijn factuur te betalen behalve als ik het anders op de factuur heb vermeld. Als wij gespreide betaling overeenkomen mag ik jou periodiek factureren.

Als jij te laat je factuur betaalt ben je mij de wettelijke rente verschuldigd van het moment dat de factuur vervalt tot het moment dat jij betaalt.

Eventuele incasso- en gerechtskosten en rente zijn voor jouw rekening.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Ik behoud mij de rechten en bevoegdheden voor die mij toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alles wat ik leer tijdens een opdracht mag ik ook voor andere doeleinden gebruiken tenzij jij aangeeft dat het om strikt vertrouwelijke informatie gaat.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

Mochten wij ruzie krijgen (waar ik niet van uitga) dan proberen we alles eerst in goed overleg op te lossen. Alleen als niet anders meer helpt, stappen we naar de rechter.

Artikel 10 Vindplaats algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op www.schrijvenmetimpact.nl. Van toepassing is steeds de versie die gold toen we een overeenkomst zijn aangegaan.

Op een goede samenwerking!